Kim jesteśmy?

Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej jest Kościołem posiadającym ponad 85 lat tradycji w Polsce, który na wskutek zmian ustrojowych zmieniał parokrotnie nazwę.

Za inicjatorów Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej uznajemy ks. abpa Władysława Farona – Zwierzchnika przedwojennego Kościoła Starokatolickiego oraz ks. bpa Zygmunta Szypolda. Dlatego też, niejednokrotnie, oprócz potocznego określania nas starokatolikami można spotkać się również z określeniem faronowcy bądź szypoldowcy.

W latach 40 XX wieku, Kościół Starokatolicki działał pod nazwą Polski Kościół Starokatolicki W 1948 siedzibą władz Polskiego Kościoła Starokatolickiego został Wrocław. W tym czasie starokatolicy skupili swoją główną działalność na południu Polski, ale byli obecni również w innych regionach. Po przystąpieniu do naszej wspólnoty biskupa obrządku wschodniego, Ignacego Wysoczańskiego Kościół zorganizował na Mazurach placówkę misyjną wśród bezpopowców. Ówczesny Zwierzchnik Kościoła podjął również kroki w celu stworzenia w ramach Kościoła wspólnot zakonnych. W tym celu biskup Zygmunt Szypold powołał żeńskie zgromadzenie starokatolickich sióstr franciszkanek. Biskup Szypold prowadził dialog ekumeniczny z Kościołami za granicą. W 1957 zawarta została unia kościelna Polskiego Kościoła Starokatolickiego z Kościołem Prawosławnym Starego Obrządku w Rumunii. W tym samym czasie zawarto również unię z Kościołem Starokatolickim Węgier.

 Po opuszczeniu Polskiego Kościoła Starokatolickiego przez biskupa Zygmunta Szypolda w strukturach organizacyjnych wspólnoty doszło do kryzysu. Koadiutor Ignacy Wysoczański nie otrzymał od władz Polski Ludowej zgody na objęcie zwierzchnictwa. W samym Kościele podważano też ważność jego sakry biskupiej. Problemy te wykorzystały władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Gdy Kościół nie zdecydował się na wybór lojalnego władzom biskupa, zdelegalizowały wspólnotę w 1965, powołując się na brak w niej władzy zwierzchniej.
 Usunięcie Kościoła z państwowego rejestru było dla niego bardzo dotkliwe materialnie. Polski Kościół Starokatolicki utracił w związku z tą decyzją administracyjną wiele obiektów sakralnych, które zostały przekazane Kościołowi Polskokatolickiemu oraz Kościołowi rzymskokatolickiemu. Do zabranych świątyń należały między innymi: kaplica w Jeleniej Górze, kościół w Cieplicach, kościół w Mysłakowicach, kościół w Janowicach Wielkich, dwa kościoły w Kamiennej Górze, trzy kościoły we Wrocławiu, kościół katedralny w Łodzi, kościół w Warszawie, kaplica w Jędrzejowie, kościół w Zamościu.
 Po delegalizacji Polski Kościół Starokatolicki utracił także znaczną część duchowieństwa i wiernych, którzy konwertowali do Kościołów: polskokatolickiego, prawosławnego i rzymskokatolickiego. Pewna grupa postanowiła jednak działać nieformalnie i mimo braku zgody władz państwowych kontynuowała działalność religijną w podziemiu. Ordynariuszem tajnych struktur Polskiego Kościoła Starokatolickiego został biskup Piotr Filipowicz. Niestety, trudno jest nawet w obecnych czasach dotrzeć do dokumentów i literatury dotyczącej działalności katakumbowego Polskiego Kościoła Starokatolickiego zwanego w pewnym okresie działalności Polskim Kościołem Starokatolickim Unii Samarytańskiej.
 Wiadomo, że wspólnota naszego Kościoła na samym początku swojego istnienia podzieliła się na dwa nurty. Część wiernych pozostała wierna tradycji łacińskiej i doktrynie starokatolickiej, część opowiedziała się za obrządkiem bizantyjskim i doktryną staroobrzędowców. Na czele pierwszej grupy stanął biskup Piotr Filipowicz, ordynariat drugiej objął biskup Ignacy Wysoczański. W 1967 w Polskim Kościele Starokatolickim powołano trzy diecezje: pomorską, śląsko-dąbrowską i warszawską. Nawiązano współpracę z Pozajurysdykcyjnym Zakonem Mariawitów w Niemczech. W tym czasie wśród największych ośrodków Kościoła wymieniano: Cieplice, Jelenią Górę, Kraków, Łagów, Warszawę oraz Wrocław.
 Po zdelegalizowaniu w 1965 Polskiego Kościoła Starokatolickiego część jego wiernych po latach znalazła się na emigracji. W 1977 w Republice Federalnej Niemiec grupa polskich starokatolików pod zwierzchnictwem księdza Klaudiusza Perendyka powołała Polski Kościół Starokatolicki na Obczyźnie. Wspólnota ta odwoływała się do doktryny mariawityzmu i utrzymywała kontakty z Kościołem Starokatolickim Mariawitów. 3 lipca 1978 Kościół otrzymał rejestrację prawną w Republice Federalnej Niemiec. Został przyjęty do Niemieckiej Rady Ekumenicznej. W 1980 wspólnotę wizytowali duchowni mariawiccy z Polski Antoni Maria Roman Nowak i Przemysław Maria Sławomir Rosiak. Polski Kościół Starokatolicki na Obczyźnie liczył kilkuset wiernych skupionych w parafiach w: Hamburgu, Bonn i Kolonii. Rozkwit wspólnoty miał miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce, gdy z pomocy i posługi religijnej korzystało w nim wielu uchodźców. W 1984 Kościół utracił swoją niezależność i przeszedł pod jurysdykcję Apostolskiego Katolickiego Asyryjskiego Kościoła Wschodu. Jego były Zwierzchnik, ksiądz Klaudiusz Perendyk w 1986 został duchownym prawosławnym i opiekował się do śmierci parafią Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Hamburgu.
 W 1993 w Jeleniej Górze odbył się Nadzwyczajny Synod Polskiego Kościoła Starokatolickiego. W trakcie obrad tego zgromadzenia postanowiono odsunąć od władzy dotychczasowego zwierzchnika arcybiskupa Piotra Filipowicza. Postanowiono też zalegalizować Kościół w nowej rzeczywistości ustrojowej i zarejestrować go pod nazwą Niezależny Kościół Katolicki. W grudniu 1993 złożono w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych wniosek o rejestrację związku wyznaniowego, którą jednak administracja państwowa odrzuciła w 1995 roku. W odmowie urzędnicy zasugerowali, że nazwa Kościoła powinna nawiązywać nie do katolicyzmu, ale do starokatolicyzmu. Ponowny wniosek o rejestrację Kościoła został rozpatrzony w 1996 roku. Po jego akceptacji przez ministerstwo wspólnota przyjęła nazwę Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej.

S U K C E S J A    A P O S T O L S K A

Abp Artur Wieciński (2017)
Kościół Starokatolicki w RP

Bp Wojciech Zdzisław Kolm (1999)
Kościół Starokatolicki w RP

Abp Norbert Udo Maria Szuwart (1987)
Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech

Bp Helmut Norbert Maas (1949)
Kościół Zakonu Mariawitów w Niemczech

Bp Paul Victor Fatôme (1938)
Kościół Katolicki Mariawitów we Francji

Bp Jan Maria Michał Kowalski (1909)
Kościół Starokatolicki Mariawitów

Abp Gerard Gul (1892)
Arcybiskup Utrechtu

Bp Casparus Johannnes Rinkel (1873)
Biskup starokatolicki Haarlemu

Bp Hermanus Meykamp (1824)
Biskup starokatolicki Deventer

Bp Johannes Bon (1819)
Biskup starokatolicki Haarlemu

Bp Willibord Van Os (1814)
Arecypiskup Utrechtu

Bp Gilbert Vornelius De Jong (1805)
Biskup starokatolicki Deventer

Abp Johannes Jacob Van Rhijn (1797)
Arcybiskup Utrechtu

Bp Adranus Johanness Broekmen (1778)
Biskup starokatolicki Haarlemu

Abp Gualterus Michael Van Neiuwenhuizen (1768)
Arcybiskup Utrechtu

Bp Johannes Van Stiphout (1745)
Biskup starokatolicki Haarlemu

Abp Petrus Johannes Meindaerts (1763)
Arcybiskup Utrechtu

Bp Dominicus Marie Varlet (1719)
Biskup rzymskokatolicki

Bp Jacques Joyon De Matigon (1670)
Biskup rzymskokatolicki

Bp Michael Letellier (1668)
Biskup rzymskokatolicki

Abp Antonio Kardynał Barberini (1655)
Arcybiskup, Kardynał Kościoła Rzymskiego

Bp Giovanni Battista Scanaroli (1630)
Biskup rzymskokatolicki

Abp Luigi Kardynał Caetani (1622)
Arcybiskup, Kardynał Kościoła Rzymskiego

Bp Ludovico Kardynał Ludovisi (1621)
Kardynał Kościoła Rzymskiego

Abp Galeazzo Sanvitale (1604)
Arcybiskup rzymskokatolicki

Bp Girolamo Kardynał Bernerio (1586)
Kardynał Kościoła Rzymskiego

Abp Giulio Antonio Kardynał Santorio (1566)
Arcybiskup, Kardynał Kościoła Rzymskiego

Abp Scipione Kardynał Rebiba (1541)
Arcybiskup, Kardynał Kościoła Rzymskiego