Seminarium Duchowne

“Jezus przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego.” Mk 3, 13

SEMINARIUM DUCHOWNE
KOŚCIOŁA STAROKATOLICKIEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

e-mail: seminarium@starokatolicy.pl

Jeśli chciałbyś się dowiedzieć więcej o tym, jak działa seminarium, jakie są zasady przyjmowania kleryków, czego możesz się spodziewać, ile czasu trwa formacja, jakie dokumenty i w jaki sposób należy złożyć, odpowiadamy poniżej w formie pytań i odpowiedzi:

1. Kto może zostać duchownym w Kościele Starokatolickim w Rzeczypospolitej Polskiej?
Duchownym w Kościele Starokatolickim w Rzeczypospolitej Polskiej może został wyłącznie pełnoletni mężczyzna, który ukończył Seminarium Duchowne Kościoła, lub inną szkołę o analogicznym profilu, zaakceptowaną przez Kościół, posiadająca wykształcenie minimum średnie, oraz pozytywnie zaopiniowana przez Radę Kościoła oraz Zwierczhnika Kościoła.

2. Czy wszystkie powyższe warunki są niezbędne, aby zostać duchownym Kościoła?
Zwierzchnik Kościoła rozpatrując każdą sytuację indywidualnie, może podjąć decyzję o zwolnieniu z któregoś z warunków, dotyczących przyjęcia kandydata, oraz dopuszczenia do święceń. Może na przykład zwolnić od wymogu dotyczącego wymaganego wykształcenia, jednocześnie nakazują uzupełnienie go, w trakcie formacji seminaryjnej. 

3. Czy duchownych obowiązuje celibat?
Kościół Starokatolicki w Rzeczypospolitej Polskiej podtrzymuje tradycję Kościoła dotyczącą celibatu. Jednakże, zgodnie z Prawem Kościoła, po przeanalizowaniu konkretnych przypadków Zwierzchnik Kościoła ma prawo udzielić zgodny na: wyświęcenie mężczyzny będącego już w związku małżeńskim, oraz zawarcie związku małżeńskiego przez duchownego. 

4. W jaki sposób odbywa się formacja seminaryjna?
Formacja przygotowująca do przyjęcia święceń kapłańskich obywa się w formie zaocznej. Raz na dwa miesiące organizowane są zjazdy seminaryjne, podczas których alumni uczestniczą w wykładach, oraz przystępują do egazminów.

5. Ile czasu trwa formacja w seminarium?
Okres, który przewidziany jest na przygotowanie kandydata do kapłaństwa to 3 lata (sześć semestrów). Czas ten może zostać skrócony przez Zwierzchnika Kościoła, gdy kleryk wykazuje, iż jest już wystarczająco przygotowany do przyjęcia święceń kapłańskich, oraz zaliczył cały zakres materiału przewidzianego w Programie Kształcenia Alumnów Seminarium Duchownego. Czas ten również może zostać przedłużony, jeśli kleryk w wyznaczonym czasie nie przyswoił wymaganej wiedzy i umiejętności. 

6. Kiedy odbywają się obłóczyny?
Alumni Seminarium Duchownego otrzymują prawo do noszenia stroju duchownego po pierwszym semestrze formacji, pod warunkiem pozytywnego zaliczenia wymaganego Programem Kształcenia Alumnów, materiału.

7. Jaki jest zakres przygotowania? Jakie zagadnienia wchodzą w Program Kształcenia Alumnów?
Przyszli duchowni Kościoła muszą przyswoić wiedzę i umiejętności niezbędne do właściwego wykonywania posługi kapłańskiej. Formacja duchowa i intelektualna opiera się na poniższych zagadnieniach:
– filozofia – zagadnienia ogólne, oraz historia filozofii;
– psychologia ogólna;
– teologia duchowości, moralna, pastoralna, dogmatyczna i fundamentalna;
– egzegeza Starego i Nowego Testamentu;
– historia Kościoła;
– muzyka kościelna;
– homiletyka;
– Prawo Kanoniczne i wyznaniowe;
– liturgika;
– asystencja i praktyka diakońska.

8. Jakie dokumenty muszę złożyć i w jaki sposób?
Jeśli jesteś zainteresowany wstąpieniem do Seminarium Duchownego Kościoła Starokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej powinieneś przygotować następujące dokumenty:
– podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego Kościoła, kierowane do Zwierzchnika Kościoła (własnoręcznie);
– życiorys (własnoręcznie);
– zaświadczenie o przyjętych sakramentach, w formie odpisu z Księgi Chrztów;
– opinia od proboszcza, bądz duszpasterza wspólnoty, do której należysz/należałeś;
– świadectwo bądz dyplom ostatniej ukończonej szkoły;
– zaświadczenie lekarskie, o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w tym kierunku;
– zaświadczenie o niekaralności (z Krajowego Rejestru Karnego);
– dwa zdjęcia legitymacyjne;
– dowód osobisty;
– książeczka wojskowa.
Prześlij skany wskazanych dokumentów na adres mailowy: seminarium@starokatolicy.pl
Następnie zostaniesz zaproszony na rozmowę w jednej z naszych placówek. Wtedy dostarczysz oryginały wymaganych dokumentów. Po wstępnej rozmowie uzyskasz odpowiedz, o przyjęciu do Seminarium.